Privacy Policy

Huidig reglement is van toepassing op de website www.alleskids.be .Gelieve dit reglement aandachtig te lezen alvorens verder te gaan op onze website. 

1. Algemeen
1.1. Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de toepassing en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
1.2. Aansprakelijkheid
Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Wij kunnen enige garantie geven of verantwoordelijk gesteld worden voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren op onderstaande gegevens:
 • Per post: Venlosesteenweg 330 3640 Kinrooi     
 • Per telefoon: +32 (0)89 57 22 80     
 • Per e-mail: info@alleskids.be    
1.3. Externe hyperlinks
Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
1.4. Intellectuele eigendom
De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons. 

2. Privacy
2.1. Definities

In het kader van artikel 2 van huidig reglement zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:
- “Persoonsgegevens” zal betekenen iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
- “Verwerking van persoonsgegevens” zal betekenen elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens).
- “Verwerker” zal betekenen de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die ten behoeve van de -voor de verwerking verantwoordelijke- persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.
- “Verantwoordelijke voor verwerking”zal betekenen elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.
- "Verbonden Onderneming”betekent een met ons verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.2. Verwerking van persoonsgegevens Door gebruik te maken van de website, de toepassing en hun functionaliteiten bevestigt de gebruiker zijn kennisname en toestemming met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals beschreven in dit reglement.
2.3. Welke gegevens worden verwerkt? De persoonsgegevens die wij verwerken zijn enerzijds de gegevens die u aan ons levert wanneer u, al dan niet op verzoek van onze klant, gebruik maakt van onze website (o.a. bv door het invullen een vragenformulieren of contactformulier) en anderzijds de gegevens die wij van u ontvangen aan de hand van uw surf- en klikgedrag. Door gebruik van onze website of de toepassing aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij voormelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden.
2.3.4. Rechten van de betrokkene
Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens steeds op een eerlijke en rechtmatige wijze en enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij hebben adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen en om u een veilige verwerking te garanderen. Hoewel wij organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen instellen om de privacy van uw gegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging of vertrouwelijkheid van uw gegevens tegenover hackers of anderen en het ontbreken van beveiligingsgebreken niet garanderen.
Recht op inzage en verbetering
U beschikt ten aanzien van ons over een kosteloos recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Recht op verzet in geval van gebruik gegevens voor directe marketing
U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens.
Recht op de verwijdering van uw gegevens
U kan de verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere prevalerende grond voor verwerking is, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Doorgeven van gegevens aan derden
Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie wordt enkel toegestaan indien die landen eenzelfde beschermingsniveau waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen als die van de Belgische privacywet gelden. Wij garanderen dat er geen overdracht naar derde landen plaatsvindt zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische privacywetgeving.
3. Gebruik van Cookies en andere technologieën
3.1. Definities
In het kader van artikel 3 van huidig reglement zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben: "Cookies” zal betekenen kleine stukjes tekst die door een webserver aan een bezoekende browser worden gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Cookies die u van ons ontvangt, worden first-party cookies genoemd. Cookies die u ontvangt omdat de website of de toepassing elementen van derde partijen bevat worden third-party cookies genoemd. Daarenboven bestaat het onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies, waarvan enkel de eerste noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website of de toepassing.
3.2. Gebruik van de website of de toepassing
Door gebruik te maken van onze website of gebruik te maken van de toepassing kunnen Cookies of andere technologieën worden gebruikt om informatie op te slaan op de door u gebruikte toestellen of om toegang te verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op voormelde eindapparatuur.
3.3. Waarvoor gebruiken wij of derde partijen Cookies of andere technologieën
Wij gebruiken Cookies en andere technologieën voor de volgende doeleinden:
 • Cookies en andere technologieën nuttig of noodzakelijk om u op onze website of de toepassing vlot te laten navigeren en om onze website of de toepassing gemakkelijk te kunnen gebruiken of de interactiviteit met onze website of toepassing mogelijk te maken. 
 • Cookies en andere technologieën die uw surfvoorkeuren opslaan. 
 • Cookies en andere technologieën die uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies onthouden. 
 • Cookies en andere technologieën die webpagina’s of toepassingen sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website, de toepassing of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. 
 • Cookies en andere technologieën die het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen registreren voor optimalisatie van de inhoud en structuur van onze website of onze toepassing. 
 • Cookies en andere technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie via derde bronnen, om relevante inhoud, berichtgeving en reclameboodschappen te tonen, voor onderzoeksdoeleinden en marktanalyse alsook voor de juiste en goede werking van het advertentiesysteem. 
 • Bestanden en technologieën die detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën. 
Derden gebruiken Cookies en andere technologieën voor de volgende doeleinden:
 • Cookies en andere technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie van andere advertenties of van derde bronnen, om reclameboodschappen van derden te tonen. 
 • Cookies en andere technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt zodat die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen. 
3.4. Cookies en andere technologieën
U kunt de Cookies en andere technologieën die wij of derden gebruiken tot op zekere hoogte uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.  Het verwijderen en blokkeren van Cookies en andere technologieën kan ertoe leiden dat u de website of de toepassing niet meer correct of zelfs niet meer kan gebruiken.